Softgear | all-in-one online business partner

Softgear
all-in-one online
business partner

INTEGRITETSPOLICY

Vi på Softgear AB värnar om din integritet och vi ansvarar för de personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig. Här hittar du information om vårt arbete med integritet och dataskydd, inklusive hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. 

Vilka är Softgear AB? 

I denna policy kallas Softgear AB, Orgnr: 556712-5702, för Softgear och är personuppgiftsansvarig. 

Softgear ansvarar för samtliga personuppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, vid kund/leverantörsmöten, via telefon, epost, chat eller när du besöker oss och deltar på nätverksträffar/seminarier. 

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som fysisk individ. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer. 

Vårt främsta ändamål med att behandla dina personuppgifter är för att Softgear ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund/leverantör, men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vi tänker kontakta för att erbjuda våra tjänster.  

Softgear agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som listas i tabellen längre ned på denna sida. 

Som personuppgiftsansvarig har Softgear ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa. 

Skydd av dina personuppgifter 

Softgear skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Inloggning och specifik behörighet krävs för tillgång till samtliga av Softgears system som hanterar personuppgifter. Anställda på Softgear samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa Softgears interna riktlinjer för dataskydd. 

Personuppgiftsbiträde 

Softgear agerar som personuppgiftsbiträde för dig som kund till några av våra molnbaserade tjänster. I ett sådant läge krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan dig som kund och Softgear. Softgear agerar i enlighet med instruktioner i personuppgiftsbiträdesavtalet. 

Underbiträden 

Softgear kan i vissa fall använda underbiträden till våra tjänster och molnlösningar. Softgear förbinder sig i dessa fall att ha personuppgiftsunderbiträdesavtal med samtliga underbiträden samt att dessa underbiträden följer Dataskyddsförordningen (GDPR). 

Överföring av information 

Softgear och våra biträden sparar alla personuppgifter inom EU. Vi och våra biträden för inte vidare några personuppgifter om kunder/leverantörer till extern part. 
  • Information som är nödvändig för att följa tillämplig lag, förordning och myndighetsbeslut. Till exempel kan vi komma att lämna ut personuppgifter till Skatteverket när det krävs enligt gällande skattelagstiftning.

Dina rättigheter 

Som registrerad har du följande rättigheter: 

Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som vi gör.  
Vi har samlat dessa i tabellen nedan. I tabellen visas bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid. 

Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig. 

Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig. 

Du har rätt att åberopa rätten att bli glömd. 

Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) av personuppgifter som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter. 

Du har rätt att åberopa begränsning i behandlingen av dina personuppgifter. 

Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och Softgear kommer då att upphöra med behandlingen under tiden ärendet utreds. 

Du har rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss. 

www.datainspektionen.se 

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du vår Integritetskyddsansvarige via e-post privacy@softgear.se eller ring på telefon +46 (0)21 448 48 40. 

Personuppgiftsbehandlingar

Kund
Behandling Ändamål Personuppgifts-kategorier Laglig grund Lagringstid
Kundreskontra Att fullgöra och administrera tjänst och avtal Kontaktuppgifter Rättslig förpliktelse 7 år + innevarande år
Avtal Att fullgöra och administrera tjänst och avtal Kontaktuppgifter Fullgörande av avtal Avtalstiden + 36 månader
Underhåll av tjänst Att utveckla och underhålla IT-miljö (hemsida, system etc.) Kontaktuppgifter Fullgörande av avtal Avtalstiden + 3 månader
Kommunikation Att hantera intern och/eller extern kommunikation Kontaktuppgifter Intresseavvägning  
Dokumentation i samband med kundprojekt Att fullgöra och administrera tjänst och avtal Kontaktuppgifter Fullgörande av avtal Avtalstiden + 36 månader
Administrera seminarier och event Att hantera marknadsföring Kontaktuppgifter, uppgifter om allergier och specifika önskemål från kund Intresseavvägning Fram till och med avslutande av event + 1 månad
Publicering av bilder Att hantera marknadsföring Bilder Intresseavvägning 36 månader

 

Leverantör
Behandling Ändamål Personuppgifts-kategorier Laglig grund Lagringstid
Leverantörsreskontra Att fullgöra och administrera tjänst och avtal Kontaktuppgifter Rättslig förpliktelse 7 år + innevarande år
Avtal Att fullgöra och administrera tjänst och avtal Kontaktuppgifter Fullgörande av avtal Avtalstiden + 36 månader

 

Rekryteringskandidater
Behandling Ändamål Personuppgifts-kategorier Laglig grund Lagringstid
Ta emot, utvärdera och besluta kring arbetsansökningar Att hantera rekrytering av anställda Kontaktuppgifter, kompetens, persondata Intresseavvägning Under rekryterings-processen + 6 månader
Spara ansökningar för framtida rekryteringsbehov Att hantera rekrytering av anställda Kontaktuppgifter, kompetens, persondata Samtycke Tills samtycke återtas

 

Webbplatsbesökare/Besökare på sociala medier
Behandling Ändamål Personuppgifts-kategorier Laglig grund Lagringstid
Administrera webbplatsen och samla in allmän information om användning Marknadsföra våra tjänster Kontaktuppgifter Intresseavvägning,
eftersom vi bedömer att vårt intresse att kunna
bedriva marknadsföring
överväger ditt intresse av att
dina personuppgifter inte behandlas
för deta ändamål.
Under besöket + 1 månad